Natuurbeschermingswet

Het doel van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is het bieden van wettelijke bescherming aan specifiek aangewezen natuurgebieden. Dit zijn de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Op grond van deze wet is het verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die afbreuk doen of kunnen doen aan de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of verstoren.

Het is daarom van belang om reeds in een vroeg stadium te beoordelen of de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning wenst aan te vragen, gevolgen kunnen hebben voor het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied. Maatgevende criteria hierbij zijn de aard van uw activiteiten, de daaruit voortvloeiende milieugevolgen en de afstand tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied.

M-tech Nederland beschouwt bij het opstellen van aanvragen voor een omgevingsvergunning, altijd de ligging van het project of de inrichting ten opzichte van het meest nabijgelegen natuurgebied. Voor zover de omvang van aangevraagde activiteiten of de ligging van het natuurgebied daartoe aanleiding geeft, wordt met bevoegd gezag kortgesloten of onderzocht of er sprake is van vergunningplicht ingevolge de Nbw