Omgevingsadvies overig

M-tech Nederland adviseert en ondersteunt u inzake diverse omgevingsprocedures.

Onze consultants hebben jarenlange ervaring met het opstellen van elektronische milieujaarverslagen, juridische bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures, ondersteuning van milieuaspecten bij overnameprocedures, informatie over subsidies, het delen van informatie met belanghebbenden en ondersteuning bij aanbestedingen.

M-tech verleent omgevingsadvies
M-tech verleent omgevingsadvies

Wij adviseren u:

e-MJV:elektronisch milieujaarverslag

Bedrijven kunnen op basis van de ingenomen hoeveelheden afvalstoffen en de verwerkingswijze verplicht worden om een elektronisch milieujaarverslag, een e-MJV, in te dienen op een besloten internetsite van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Lees meer

Bezwaar- en beroepsprocedures

Diverse overheidsbesluiten kunnen structurele negatieve of beperkende gevolgen voor uw bedrijfsvoering hebben.

Lees meer

Due dilligence

Due dilligence is een term die vooral bekend is uit de accountancy, in de vorm van een financieel onderzoek bij fusies of overnames van ondernemingen.

Lees meer

Subsidies

Voor sommige bedrijfsactiviteiten, zoals de productie van elektriciteit, stelt de Nederlandse overheid subsidie beschikbaar.

Lees meer

Communicatie

Een trotse ondernemer heeft hart voor zijn zaak. Aan doelmatige communicatie met overheden, bezwaarmakers, belangenverenigingen of de media ligt echter ratio ten grondslag en zorgt emotie voor ruis.

Lees meer

Ruimtelijke procedures

M-tech Nederland heeft veel ervaring met het uitvoeren van ondersteunende milieuonderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Lees meer

Ondersteuning bij aanbestedingen

Met name voor overheden zijn aanbestedingen de (al dan niet wettelijk) aangewezen manier om een opdracht voor de uitvoering van werken of levering van diensten in de markt uit te zetten.

Lees meer

Milieucoördinatie

U beschikt bij ons over erkende milieucoördinatoren van niveaus A en B. Uw beste garantie dat de wettelijke taken met de vereiste kennis en ervaring van de materie worden ingevuld.

Lees meer

Milieueffectenrapportage

Als u een vergunningsaanvraag indient, moet u vaak goedgekeurde milieueffectenrapportage (MER), een MER-ontheffing of een MER-screening toevoegen. Als u een vergunningsaanvraag indient, moet u vaak goedgekeurde milieueffectenrapportage (MER), een MER-ontheffing of een MER-screening toevoegen. 

Lees meer

Natuur en biodiversiteit

De realisatie van bedrijfsuitbreiding of bouw- en infrastructuurprojecten kan effecten hebben op de omliggende, natuurlijke omgeving. 

Lees meer

Veiligheidsrapportage

Zijn op uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig of is uw bedrijf een Seveso-inrichting? Wenst u een veiligheidsstudie of veiligheidsrapport te laten opmaken voor uw bedrijf waarbij de interne of externe risico’s van uw bedrijf in kaart worden gebracht?

Lees meer

Veiligheidsrapport OVR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport laten opstellen door een erkende VR-deskundige om aan te tonen dat de risico’s verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn, de Seveso III-richtlijn, die omgezet is in de Vlaamse wetgeving.

Lees meer

Veiligheidsrapport SWA-VR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport opstellen om aan te tonen dat de risico’s voor het eigen personeel als voor de omgeving verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn, de Seveso III-richtlijn, die omgezet is in de federale wetgeving.

Lees meer

Veiligheidsstudies

Voor bedrijven of projecten die niet VR-plichtig zijn, kan het toch aangewezen zijn een veiligheidsstudie op te maken. 

Lees meer

Veiligheidsnota’s

In sommige gevallen volstaat een veiligheidsnota in plaats van een nieuw omgevingsveiligheidsrapport. 

Lees meer

Seveso-status en -heffing

Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat onder de Seveso III-richtlijn valt; dus ook onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord.

Lees meer

ADR veiligheidsadviseur

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is een risico voor de omgeving

Lees meer

Procesveiligheidsstudie (HAZOP, PLANOP)

Heeft u binnen uw bedrijf installaties voor de verlading, opslag of productie van gevaarlijke of niet-gevaarlijke stoffen?

Lees meer