IPPC

Indien een bedrijf volgens de Europese Richtlijn Industriële Emissies IPPC-plichtig is, dan is Gedeputeerde Staten van de Provincie waarbinnen het bedrijf is gevestigd bevoegd om vergunning te verlenen. Een IPPC-plichtige installatie moet gebruik maken van Europese best beschikbare technieken die opgenomen zijn in Europese BBT-conclusies (BREF’s / REF’s).

In de aanvraag van een omgevingsvergunning moet een analyse worden gevoegd over mogelijke alternatieven met betrekking tot de aangevraagde BBT-technieken. Indien de BBT-conclusies worden geactualiseerd, heeft het bevoegd gezag de plicht de omgevingsvergunning te actualiseren. Het IPPC-plichtig bedrijf heeft de plicht om binnen vier jaar na publicatie van de nieuwe BBT-conclusies te voldoen aan de geactualiseerde voorschriften.

M-tech begeleidt IPPC-plichtige bedrijven met het verkrijgen of actualisatie van hun omgevingsvergunning en maakt een analyse over de meest geschikte BBT-technieken.