Water

Water is een schaarse grondstof, verspilling moet daarom worden voorkomen. Dat geldt zowel voor het gebruik van grondwater als voor het gebruik van drinkwater. Gebruik van water binnen bedrijven leidt vervolgens tot het ontstaan van afvalwater, dat (meestal na zuivering) weer in het milieu wordt gebracht. De nadelige gevolgen voor het milieu van afvalwaterlozingen worden zowel door de hoeveelheid als de verontreiniging bepaald. Beperking van hoeveelheid en verontreiniging van afvalwater is daarom van belang.

Door deze verschillende aspecten binnen het thema Water (waterbesparing, hergebruik, inzameling en verwerking/verwijdering) binnen een bedrijf in samenhang te bekijken en te behandelen, kan veel meer resultaat gerealiseerd worden, zowel op het gebied van reductie van de milieubelasting als op het gebied van kostenbesparing.

M-tech Nederland beschikt over de vereiste kennis en hulpmiddelen om bedrijven te ondersteunen in hun waterbeleid.