Stikstofdepositie

Stikstofdepositie is een heel actueel thema. Het aspect stikstofdepositie is betrekkelijk nieuw en complex. Het regionale en lokale beleid kan per bevoegd gezag verschillen, er zijn geen duidelijke rekenregels en de huidige stikstofniveaus in Nederland zijn relatief hoog waardoor al snel belemmeringen voor nieuwe plannen of activiteiten optreden.

Voor bedrijven kan, afhankelijk van de activiteiten, de verplichting bestaan om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet aan te vragen. Een onderdeel bij het verkrijgen van deze vergunningen is onderzoek naar de depositie van luchtverontreinigende stoffen op de bodem in de beschermde gebieden. Het gaat daarbij meestal om stikstofdepositie en zure depositie.

Alle actuele ontwikkelingen rondom dit thema zijn bij M-tech Nederland goed bekend. In het kader van vergunningverlening brengen wij de effecten van depositie met behulp van modelberekeningen in kaart. Dit vindt plaats met behulp van Geomilieu Stacks-D. Tevens verzorgen wij advisering aan overheden en bedrijven inzake de bijdragen aan stikstofdepositie, de eventuele (significante) negatieve effecten voor de natuur en zonodig het schrijven van een zogenaamde passende beoordeling in samenwerking met onze ecologische specialisten.