Luchtkwaliteit

Bij iedere aanvraag om omgevingsvergunning moet worden getoetst of de aangevraagde situatie past binnen het wettelijk kader voor luchtkwaliteit. M-tech Nederland heeft hier ruimschoots ervaring mee.

Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de installaties en activiteiten die van belang zijn voor de luchtkwaliteit. Dit vindt plaats door per bron of activiteit te bepalen wat de emissie aanfijnstof PM10 en stikstofdioxide NO2 is (de twee belangrijkste stoffen voor de luchtkwaliteit in Nederland). Met behulp van de meest geavanceerde software – volgens wettelijk voorschrift gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM) – worden de effecten op de luchtkwaliteit in de omgeving berekend. Op basis hiervan wordt bepaald of maatregelen ter reductie van de PM10- of NO2-emissies noodzakelijk zijn.

Tevens voert M-tech Nederland luchtkwaliteitsonderzoeken uit voor ruimtelijke plannen. Dit vindt zijn toepassing indien een nieuwbouwplan binnen de invloedssfeer van een weg, spoorweg of bedrijventerrein is gelegen of bij bestemmingsplanprocedures. Een goede ruimtelijke onderbouwing vraagt om een gedegen inzicht in de luchtkwaliteit ter plaatse. Op basis hiervan kan worden afgewogen of het plan kan doorgaan en onder welke voorwaarden.

Ook in het kader van arbeidsomstandigheden is M-tech Nederland partner. Op basis van een inventarisatie en metingen bepalen we die werkplekken waarbij blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke stoffen kan voorkomen. Indien noodzakelijk bedenken we, samen met u, maatregelen, stellen een plan van aanpak op en evalueren de doorgevoerde maatregelen waarop uw RI&E wordt aangepast.