Bodem

Bedrijfsmatige activiteiten mogen niet leiden tot een verontreiniging van de bodem. Naast sanering van bestaande verontreinigingen richt het beleid zich ook op het voorkomen van nieuwe verontreiniging. Hiervoor is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) opgesteld.

De NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen die leiden tot verwaarloosbaar bodemrisico. De combinatie van voorzieningen en maatregelen is gebaseerd op de stand der techniek. Middels een NRB-analyse wordt een check verricht of de voorzieningen en maatregelen afdoende zijn om een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen.

Door het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt duidelijk gemaakt hoe de samenstelling van de bodem en het grondwater ter plaatse van een locatie is. Bodemonderzoek worden bijvoorbeeld vereist bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het kader van milieu-activiteiten of bouwactiviteiten, vergunningnaleving, verkoop of eigendomsoverdracht van perceel of een planologische procedure. M-tech Nederland voert zelf geen bodemonderzoek uit, maar werkt samen met erkende bedrijven.

M-tech Nederland beschikt over de vereiste kennis en contacten om bedrijven te ondersteunen in hun bodembeleid en kan NRB-analyses opstellen