Akoestisch onderzoek voor weg-, spoor- en vliegverkeer

Bij de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) of bij de aanleg of reconstructie van wegen dient rekening gehouden te worden met het geluid van verkeer. 
De geluidnormen hiervoor, zijn grotendeels opgenomen in de Wet geluidhinder.
Door M-tech Nederland worden de geluidbelastingen door verkeerslawaai berekend middels een akoestisch 3d-model en vastgelegd in een akoestisch onderzoek. Door met een rekenmodel te werken kunnen diverse varianten en toekomstige situaties worden berekend.

Aan de hand van de berekende geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen, worden ook eisen gesteld aan de geluidwering van de gevels en daken. Dit in het kader van het Bouwbesluit. Aan de hand van bouwtekeningen of foto’s kan er een akoestisch onderzoek gevelwering worden opgesteld. Daarbij berekenen we de isolatie van de gevels en daken van de betreffende woning(en). Uit deze berekeningen volgt, welke bouwkundige voorzieningen (zoals o.a. beglazing en ventilatie) noodzakelijk zijn om aan de vereiste gevelwering te voldoen.