Acceptatieprotocollen

Bedrijven die (al dan niet gevaarlijk) afval op- en overslaan en/of be- en verwerken moeten, op basis van Nederlandse wetgeving, beschikken over beleid waarin is opgenomen welke soorten afval zij innemen, onder welke voorwaarden zij dit innemen en welke bedrijfsprocessen zij met dit afval uitvoeren. Bij het opstellen van dit beleid dient het Activiteitenbesluit en het Landelijk Afvalbeheerplan II (LAP II) als toetsingskader.

Het opstellen van een A(cceptatie) en V(erwerkings)beleid komt neer op het vertalen van uw huidige of gewenste bedrijfsvoering naar een formeel beleid. Dit beleid dient te voldoen aan hiertoe in het Activiteitenbesluit en LAP II gestelde eisen. Deze eisen zien onder andere toe op een sluitende weergave van in te nemen afvalstoffen en (voor)acceptatieprocedures. Het in betreffend document op te nemen verwerkingsbeleid dient een beeld en omschrijving te geven van alle mogelijke verwerkingsroutes die een door u ingenomen afvalstof kan doorlopen.

Het A(dministratieve) O(rganisatie) en I(interne) C(ontrole)-beleid behelst een borging van het door u gevoerde AV-beleid. Zo dient het AO/IC-beleid bijvoorbeeld een inventarisatie van alle milieuhygiënische en informatietechnische risico’s te bevatten, die voortvloeien uit het door u gehanteerde AV-beleid. Daarnaast bevat het AO/IC-beleid een beschrijving van alle meet- en registratiepunten van uwafvalgerelateerde processen als genoemd in het AV-beleid. Ook wordt in het AO/IC-beleid zowel de financiële als operationele administratie beschreven(stoffen- en procesadministratie) en de relatie tussen de diverse administraties.

Ten aanzien van de Interne Controle bevat het AO/IC-beleid, onder andere, een opsomming van de interne controleprocedures, met hierin een opsomming en omschrijving van taken, bevoegdheden en daarmee belaste personen.

Het opstellen van een AV- en AO/IC-beleid is in alle gevallen maatwerk. Aangezien het gaat om de vertaling van uw bedrijfsvoering naar formeel beleid, waarbij een toets plaatsvindt aan het Activiteitenbesluit en LAP II, is geen enkel AV- en AO/IC-beleid hetzelfde. U kunt M-tech Nederland inschakelen om uw maatwerk te verzorgen.