Provincie Brabant volgt lijn M-tech na Porthos uitspraak

Bouwwerf kranen
Bouwwerf kranen

Naar aanleiding van de veelbesproken Porthos uitspraak in augustus 2023 schreef Miguel Blokland, senior jurist omgevingsrecht, een artikel over de gevolgen hiervan.

Besluit Raad van State

De RvS bevestigde dat extra stikstofdepositie als gevolg van een project niet per definitie significante gevolgen heeft voor de Natura 2000 gebieden. De rechter heeft in deze uitspraak opnieuw bevestigd dat met behulp van een voortoets op voorhand inzichtelijk gemaakt kan worden of een project een impact heeft op de natuur.

Wanneer uit de voortoets blijkt dat er geen significante gevolgen zijn voor de natuur, is er geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. De Omgevingswet heeft geen wijziging gebracht in deze praktijk.

Besluit provincie Noord-Brabant

Ook de provincie Noord-Brabant bevestigt dit in het besluit van 12 december 2023.

Dit geldt voor individuele projecten, wanneer onderstaande het geval is:

  • Er sprake is van een kleine, tijdelijke stikstofdepositie in de bouw- en verbouwfase (“aanlegfase”), én
  • Er geen extra stikstofdepositie (0.00 mol N/ha/jaar) in de gebruiksfase wordt veroorzaakt, én
  • Dit voldoende gedegen is onderbouwd met een ecologische voortoets en hierbinnen rekening is gehouden met de specifieke lokale omstandigheden

Opvallend hierbij is wel dat de provincie een ecologische voortoets alleen als bruikbaar instrument ziet bij tijdelijke extra stikstofdepositie. In theorie hoeft dit natuurlijk niet het geval te zijn, al zal permanente extra depositie, gelet op de stringente toepassing van de kritische depositie waarde (Kdw), al snel de conclusie geven dat er negatieve effecten zijn.

M-techs werkwijze

Bij projecten hanteert M-tech een standaard werkvolgorde waarbij de klant bij elke stap wordt meegenomen in het proces. Een worst case berekening maakt duidelijk of en welke verdere stappen genomen kunnen en moeten worden. In overleg wordt vervolgens gekeken naar optimalisatie, salderingsmogelijkheden gebaseerd op een referentiesituatie en de ecologische beoordeling (voortoets).

Wanneer op basis hiervan op voorhand significant negatieve gevolgen kunnen worden uitgesloten, wordt dan ook (volgens de uitspraken hierboven beschreven) geen vergunning voor een Natura 2000-activiteit aangevraagd.