Het Stikstofdecreet - wat betekent dit nu precies voor jouw project?

De relatie tussen stikstof natuur en landbouw
De relatie tussen stikstof natuur en landbouw

Op 24 januari 2024 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde Stikstofdecreet goed. Het werd op 22 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Met het decreet wil Vlaanderen de impact van stikstofneerslag op habitatrichtlijngebieden (SBS-H) in Vlaanderen structureel terugdringen met het oog op het halen van de Europese natuurdoelen tegen 2050. In het decreet is hiervoor een tussentijdse doelstelling voorzien in 2030. Tegen dan moet t.o.v. 2015 de NOx-emissies met 45% en de NH3-emissies met 40,6% verminderd zijn.

Wat houdt dit stikstofdecreet in?

Aan de ene kant voorziet het decreet in een aantal algemene en bronmaatregelen om de emissie en depositie van stikstof tegen te gaan. Die maatregelen zijn voornamelijk gericht op veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties, en het (vrijwillig) stopzetten van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties die te veel stikstof uitstoten. Compensaties en een flankerend beleid moeten er voor zorgen de landbouwers de nodige steun krijgen om de reductiemaatregelen te kunnen uitvoeren.

Verder zijn er ook beoordelingskaders voorzien om vergunningsaanvragen met mogelijke impact op zo´n habitatgebied te kunnen aftoetsen.

Hoe worden projecten beoordeeld?

In het stikstofdecreet zijn 3 beoordelingskaders voor vergunningverlening opgenomen:

  • kader voor (industriële) projecten met NOx- uitstoot
  • kader voor mobiliteitsgerelateerde projecten met NOx- uitstoot
  • kader voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties

Aan elk project wordt een impactscore toegekend. Op basis van de impactscore weet je of een passende beoordeling noodzakelijk is. Een passende beoordeling is enkel noodzakelijk als de impactscore van het project boven deze drempelwaarde ligt. Voor mobiliteitsgerelateerde projecten en stationaire bronnen geldt de drempelwaarde van 1%. Voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties ligt de impactscore op < 0,025%.

In een passende beoordeling moet worden aangetoond dat er van betekenisvolle effecten geen sprake is en dat het project de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend van NOx voor de betrokken speciale beschermingszones niet hypothekeert.

Wat met VEN-gebieden?

VEN-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk) vallen juridisch niet onder het Stikstofdecreet. Er is (gelukkig) sinds kort ook een vernieuwd beoordelingskader of  ‘VEN-Besluit’ voor de beoordeling van schade aan de natuur.

Een belangrijk verschil met Stofdecreet is dat het VEN-besluit (en de verscherpte natuurtoets) geen schadedrempel omvat en geen impactscores hanteert.

Als de kans bestaat dat een project schade aan de actueel aanwezige natuur in een VEN-gebied kan veroorzaken, moet de vergunningsaanvrager aantonen dat het project geen onvermijdbare schade veroorzaakt of dat de schade herstelbaar is.

Wat brengt de toekomst?

De Vlaamse overheid zal binnen een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van het Stikstofdecreet een digitale tool lanceren voor het berekenen van de impactscore. Aan de hand van deze tool zal een initiatiefnemer zijn impactscore automatisch kunnen laten berekenen.

 

Heb je bouw- of uitbreidingsplannen en wens je ondersteuning bij de opmaak van een stikstoftoets, passende beoordeling en/of verscherpte natuurtoets, neem gerust contact op met ons op.

Onze consultants zorgen voor een sterk aanvraagdossier aangepast aan dit nieuwe decreet.

[email protected]