Natuur en biodiversiteit

De realisatie van bedrijfsuitbreiding of bouw- en infrastructuurprojecten kan effecten hebben op de omliggende, natuurlijke omgeving. Ons team helpt u om de mogelijke gevolgen te inventariseren en er oplossingen voor te vinden.

De studie van het effect op de natuur in de omgeving van uw bedrijf, kan zeer belangrijk zijn om een evenwichtige, uitvoerbare en rechtszekere vergunning te krijgen.

Als u een belangrijke investering plant, geeft een quickscan aan of de ligging nabij een natuurgebied gevolgen kan hebben voor de vergunning of de vergunningsvoorwaarden.
Onze medewerkers onderzoeken dit in samenwerking met een vast netwerk van deskundigen. 

U kan rekenen op volgende expertises in ecologische effectrapportage:

  • opmaak van een Passende Beoordeling/Natuurtoets voor uw omgevingsvergunning nabij Natura 2000/VEN-gebied;
  • milieueffectrapport: discipline Biodiversiteit;
  • effectstudie windturbine (inventarisatie vogels/vleermuizen en bepaling maximum aantal slachtoffers, invloed geluid);
  • invloed van verzuring en vermesting door NOx, NH3, Programmatische aanpak stikstof of PAS en SO2;
  • ecologisch en strategisch advies: quickscan.