MVO-prestatieladder

De ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in uw organisatie. In tegenstelling tot  andere ISO-normen, bevat de ISO 26000 geen eisen en kan het dus niet worden gebruikt voor het certificeren van MVO.  U bepaalt uiteindelijk zelf of en, zo ja, hoe u MVO implementeert binnen de organisatie.    

De ISO 26000 beschrijft zeven basisprincipes van MVO: rekenschap afleggen, transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholders, rechtsorde, internationale gedragsnormen en mensenrechten. Deze principes vormen een basishouding bij het nemen van maatschappelijk verantwoorde bedrijfsbeslissingen.

Daarnaast is de MVO Prestatieladder ontwikkeld, geïnspireerd op de ISO 26000). Hiermee is het wel mogelijk om een MVO-managementsysteem te certificeren. De MVO Prestatieladder kent 5 niveaus, die de mate en de diepgang van aantoonbare duurzame ontwikkeling van de organisatie aangeven. Het certificaat kan op alle niveaus worden afgegeven. Centraal staan de 3 P’s: People, Planet en Profit. Met de MVO Prestatieladder wordt tevens getoetst of aan de criteria duurzaam inkopen wordt voldaan. Zo wordt verduurzaming continu verbeterd.


M-tech Nederland kan u ondersteunen in het opzetten van het managementzorgsysteem. Ook hebben onze adviseurs en auditors nauwe contacten met Certificerende Instellingen waardoor wij samen met u juiste keuzes kunnen maken. Na het behalen van het certificaat kunnen wij u jaarlijks blijven ondersteunen bij de interne- en externe audits,  met als doel het behoud van uw certificaat.