Milieuaudits

Wetgevingsaudit

In een wetgevingsaudit maken we een volledige en gedetailleerde analyse van de mate waarin een bedrijf in overeenstemming is met de actuele milieuwetgeving. Dat kan op twee niveaus. Op het vlak van de administratieve status van het bedrijf: is alles wat op de bedrijfslocatie aanwezig is, opgenomen in de omgevingsvergunning? Op het niveau van de specifieke milieuvoorwaarden (algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden):
worden alle milieuvoorwaarden nageleefd?

Due diligence

Een potentiële koper of overnemer van een bedrijf vraagt deze bedrijfsanalyse om tot een juiste waardebepaling van het bedrijf in kwestie te komen. De audits worden meestal op meerdere domeinen uitgevoerd, waarbij het milieugedeelte een belangrijk onderdeel van de analyse vormt.

Leveranciersaudit

Bij deze audit wordt een bedrijf doorgelicht op het vlak van omgevingsvergunningen in opdracht van een leverancier of een potentiële leverancier. Ook in deze audit onderzoeken we enerzijds de administratieve vergunningstoestand en anderzijds de overeenstemming met de milieuvoorwaarden.

Decretale milieuaudit

Sommige bedrijven worden in Vlaanderen verplicht tot het uitvoeren van een decretale (bij wet vastgelegde) milieuaudit. Voor welke bedrijven deze verplichting geldt, is opgenomen in Vlarem II, hoofdstuk 4.
De audit omvat een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van het bedrijf op het gebied van de bescherming van het milieu. De decretale milieuaudit moet periodiek (minstens driejaarlijks) worden uitgevoerd.