Geluid

Bij omgevingsvergunningprocedures of meldingen Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag vragen om een akoestisch onderzoek. Onderzocht wordt dan welke akoestische consequenties uw (gewenste) bedrijfssituatie in de omgeving heeft. Op basis van berekeningen wordt de geluidsproductie van een bedrijf bepaald of geprognosticeerd. De input voor de berekeningen kan worden bepaald door metingen of door het gebruik van ervaringsgegevens of kentallen.

De geluidimmissie in de omgeving wordt getoetst aan de ter plaatse geldende grenswaarden. Bij overschrijdingen denkt M-tech Nederland met u mee over hoe deze het beste kunnen worden aangepakt, zowel organisatorisch als technisch. De akoestische onderzoeken worden allen uitgevoerd conform de vigerende wet- en regelgeving.

Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen kan een akoestisch onderzoek nodig zijn: bij een nieuwbouwplan dat ligt binnen de invloedssfeer van een weg, spoorweg of bedrijventerrein of bij een bestemmingsplanprocedure. In veel gevallen schrijft de Wet geluidhinder de rekenmethodes en toetsingscriteria voor. Ook in gevallen waarin de Wet geluidhinder niet van toepassing is zal, in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, een akoestisch onderzoek nodig zijn.

M-tech Nederland heeft jarenlange ervaring met het meten en rekenen aan geluid, zowel voor wegverkeerslawaai als voor bedrijven (industrielawaai) of bouwlawaai.