Externe veiligheid

Ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven of tijdens transport kunnen grote schade opleveren voor mens en milieu. Om deze ongevallen te voorkomen en de gevolgen te beperken zijn er verschillende besluiten en regelingen van toepassing, zowel voor het berekenen van de risico’s, zoals het plaatsgebonden risico als het groepsrisico, als voor het beoordelen wanneer welke preventieve maatregelen nodig zijn en het opstellen van calamiteitenplannen.

M-tech Nederland beschikt over een brede kennis op het gebied van beheersing van risico’s bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Hiermee kunnen wij bedrijven adviseren omtrent de volgende zaken:

Ten uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) met behulp van het pakket Safeti-NL, het opstellen van een veiligheidsrapportage (VR) of het opstellen van een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO-document). Ook het opstellen en bijhouden van een veiligheidsbeheersysteen (VBS) of calamiteitendraaiboeken behoren tot de mogelijkheden.

Daarnaast beschikt M-tech Nederland over ruime ervaring in het verantwoorden van het onderdeel externe veiligheid bij ruimtelijke procedures, waaronder ook de verantwoording van het groepsrisico valt.