Milieueffectbeoordeling

Niet voor alle projecten is direct een volledig MER nodig. In het Besluit milieueffectrapportage zijn typen projecten en plannen aangegeven waarvoor een m.e.r.-beoordeling nodig is wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. Bij een m.e.r.-beoordeling wordt niet naar alternatieven gekeken: er wordt beoordeeld of negatieve milieueffecten van het voornemen (project of plan) op voorhand zijn uit te sluiten. Als dit niet zo is, is alsnog een MER nodig.

Voor plannen en projecten die onder de drempelwaarden blijven, moet op grond van Europese wetgeving en uitspraken een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Dit komt er op neer dat op de een of andere manier moet worden onderbouwd dat er geen nadelige milieueffecten zijn te verwachten of dat alsnog een MER wordt opgesteld.
Ook met het opstellen van (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen heeft M-tech Nederland de nodige ervaring. Wij kunnen u ondersteunen met de afweging welk traject op te starten, hoe dit vorm te geven of met het opstellen van de beoordeling zelf.