Geluid van bedrijven en industrieterreinen

Een uitbreiding of start van een nieuw bedrijf dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag (meestal gemeente of provincie). Het kan ook voor komen dat er een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Bij een dergelijke melding of vergunningaanvraag kan een akoestisch onderzoek worden vereist.

In dat akoestisch onderzoek wordt berekend wat de geluiduitstraling van het bedrijf naar de directe omgeving is. Er wordt getoetst of het bedrijf kan voldoen aan de geluidnormen, zoals onder meer vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Rondom bepaalde bedrijventerreinen zijn geluidzones vastgesteld, de zogenoemde gezoneerde industrieterreinen. Deze geluidzones zijn in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld. Hiermee kan het bevoegd gezag de totale geluidbelasting van de op het terrein aanwezige bedrijven beheersen.

Aan de hand van metingen en berekeningen stelt M-tech Nederland het akoestisch onderzoek op. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 3d-rekenmodel. Hiermee wordt de geluidbelasting (dB(A)) op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen berekend. Indien nodig adviseren wij over geluidwerende voorzieningen, zoals dempers, geluidschermen en dergelijke.