Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening

Geluid en het voorkomen van overlast speelt een grote rol in het creëren van een goed woon- en leefklimaat. Bij een bestemmingsplanprocedure is het vaak nodig om middels een akoestisch onderzoek duidelijk te maken, wat de impact van de ontwikkeling is op de leefomgeving.

Indien er nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, worden ontwikkeld, dienen de rechten van bestaande bedrijven te worden gerespecteerd. Het akoestisch onderzoek brengt daarom alle relevante geluidbronnen in kaart, zoals het geluid van industrie, wegen, spoorwegen etc. Het geluidonderzoek is vaak een vast onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing.

Door M-tech Nederland wordt de volledige akoestische situatie in kaart gebracht. Dit is, in het kader van de ruimtelijke ordening, ruimer dan de wettelijke normen uit de Wet geluidhinder of Wet Milieubeheer. Op deze wijze kan het bevoegd gezag goede afwegingen kunnen maken.

Als door de beoogde plannen niet voldaan wordt aan een goed woon- en leefklimaat, ontwerpen wij de benodigde geluidreducerende voorzieningen, om het plan alsnog realiseerbaar te krijgen. Hierbij is goed overleg en creativiteit noodzakelijk. We zijn echter ook eerlijk en duidelijk wanneer iets echt niet past in ruimtelijk opzicht.