Meldsystemen

Eenieder moet afval afgeven aan een daartoe erkende vergunninghouder, tenzij het afval via een route wordt ingezameld. Deze vergunninghouder moet, volgens de systematiek van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, deze ontvangst registreren en maandelijks melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Ook als een afvalstof de keten verlaat als secundaire grond-, brand- of bouwstof moet de afgifte worden gemeld bij deze instantie. Op basis van deze meldingen kan de toezichthouder de afvalketen controleren en kunnen de beleidsmakers het beleid zoals opgenomen in het Landelijk afvalbeheerplan monitoren.

Via het geautomatiseerde systeem AMICE kunnen meldingen worden verricht. M-tech Nederland werkt samen met erkende softwareleveranciers om het meldsysteem bij u in te voeren. M-tech Nederland kan ook jaarlijkse audits uitvoeren om te controleren of de invoergegevens overeenkomen met u vergunde rechten.