Afval- of niet verzoek

Het antwoord op de vraag of een stof aan te merken is als afvalstof of niet-afvalstof is in een aantal gevallen relevant. Te denken valt aan de navolgende zaken:

  • Voor het in, naar of buiten de EG brengen van afvalstoffen geldenspecifieke procedures, ingevolge titel 10.7 van de Wet milieubeheer juncto het in de Europese Verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) bepaalde. Voor niet-afvalstoffen gelden deze procedures niet.
  • Voor een inrichting (mede) bestemd voor de opslag en/of be- en verwerking van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen worden aan de op te stellen omgevingsvergunningaanvraag aanvullende eisen gesteld.
  • Voor afvalstoffen bestaat een meldingsplicht ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

De beslissing of er sprake is van een afvalstof of niet, kan door twee instanties genomen worden:

  1. In het kader van (omgevings)vergunningverlening: In dit geval zijn het college van B&W van de betreffende gemeente of het college van GS van betreffende provincie bevoegd een dergelijke beslissing te nemen
  2. In het kader van in- en uitvoer van een (afval)stof: In dit geval is Rijkswaterstaat Leefomgeving gemandateerd.

Het wettelijk beoordelingskader aan de hand waarvan bepaald wordt of er al dan niet sprake is van een afvalstof is dynamisch. Er vindt een wisselwerking plaats tussen wetgeving en rechtspraak. Thans is het beoordelingskader neergelegd in paragraaf 4.4 van het LAP-, die (deels) verwijst naar de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen.

M-tech Nederland BV kan u begeleiden bij de bepaling of sprake is van een afvalstof of niet.