Vergunningenmanagement

Wij adviseren u over de verschillende omgevingsdomeinen. Het opvolgen van de snel wijzigende wetgeving op regionaal, federaal en Europees niveau behoort tot onze kerntaken. 

U wil de invloed en de specifieke relevantie van deze wijzigingen kennen voor uw bedrijf? Wij houden u graag op de hoogte. Wij adviseren u over de mogelijke haalbaarheid of vergunbaarheid van geplande projecten en doorlopen samen met u de te volgen administratieve procedures. Uiteraard met het vereiste vooroverleg en de directe communicatie met de betrokken overheidsdiensten en uzelf.

Omgevingsadvies
Omgevingsadvies

Wij adviseren u:

Vergunningsprocedures Wabo

Zodra u een bedrijf opricht, wijzigt, uitbreidt of verhuist krijgt u te maken met een oerwoud aan regels. Alleen al de milieugerelateerde wetgeving levert een hoop procedures op.

Lees meer

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is een Besluit op grond van de Wet milieubeheer, waarin algemene regels zijn opgenomen voor bedrijven. Dit zijn regels ten aanzien van meldingen of vergunningsplicht maar ook voorschriften waaraan bedrijven zich moeten houden.

Lees meer

Natuurbeschermingswet

Het doel van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) is het bieden van wettelijke bescherming aan specifiek aangewezen natuurgebieden. Dit zijn de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Op grond van deze wet is het verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die afbreuk doen of kunnen doen aan de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of verstoren.

Lees meer

Waterwet

In de Waterwet wordt het beheer van oppervlaktewater en grondwater geregeld en verbeterd, maar ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De vergunningplicht en algemene regels zijn uitgewerkt in het Waterbesluit en de Waterregeling.

Lees meer

IPPC

Indien een bedrijf volgens de Europese Richtlijn Industriële Emissies IPPC-plichtig is, dan is Gedeputeerde Staten van de Provincie waarbinnen het bedrijf is gevestigd bevoegd om vergunning te verlenen. Een IPPC-plichtige installatie moet gebruik maken van Europese best beschikbare technieken die opgenomen zijn in Europese BBT-conclusies (BREF’s / REF’s).

Lees meer