Specialismen en Onderzoeken

Wij helpen u met het beheersen van risico’s die schade en hinder veroorzaken voor mens en milieu.

U kunt bij M-tech Nederland rekenen op de jarenlange expertise van onze deskundige consultants voor metingen, rapporteringen en adviezen voor het beheersen van risico’s aangaande onder meer externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, geur, afval, flora en fauna, energie, …
 

Veiligheid
Veiligheid

Wij adviseren u:

Externe veiligheid

Ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven of tijdens transport kunnen grote schade opleveren voor mens en milieu. 

Lees meer

Geluid

Bij omgevingsvergunningprocedures of meldingen Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag vragen om een akoestisch onderzoek. 

Lees meer

Luchtkwaliteit

Bij iedere aanvraag om omgevingsvergunning moet worden getoetst of de aangevraagde situatie past binnen het wettelijk kader voor luchtkwaliteit. M-tech Nederland heeft hier ruimschoots ervaring mee.

Lees meer

Geur

Op het moment dat geur wordt ervaren als hinderlijk, is er sprake van stank die zowel hinderlijk als schadelijk kan zijn. Daarom is het van belang de geurimmissie (geurontvangst) vanwege een bedrijf in de nabije omgeving te bepalen. Meestal dient dit te gebeuren in het kader van een procedure voor een omgevingsvergunning of naar aanleiding van klachten.

Lees meer

Afval

Het afvalbeleid heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op de eindfase van materiaal ketens, namelijk het afvalstadium van een stof of voorwerp. 

Lees meer

Flora en Fauna-onderzoek

De bescherming van soorten is geregeld in de flora- en faunawet. Op grond van deze wet moet bij iedere nieuwe ontwikkeling worden beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig zijn die kunnen worden verstoord of bedreigd.

Lees meer

Stikstofdepositie

Stikstofdepositie is een heel actueel thema. Het aspect stikstofdepositie is betrekkelijk nieuw en complex. Het regionale en lokale beleid kan per bevoegd gezag verschillen, er zijn geen duidelijke rekenregels en de huidige stikstofniveaus in Nederland zijn relatief hoog waardoor al snel belemmeringen voor nieuwe plannen of activiteiten optreden.

Lees meer

Habitattoets

Wanneer ruimtelijke plannen of activiteiten worden uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied is een habitattoets Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Met de habitattoets wordt vastgesteld of en eventueel onder welke voorwaarden een ruimtelijk plan of activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten.

Lees meer

Bodem

Bedrijfsmatige activiteiten mogen niet leiden tot een verontreiniging van de bodem. Naast sanering van bestaande verontreinigingen richt het beleid zich ook op het voorkomen van nieuwe verontreiniging. Hiervoor is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) opgesteld.

Lees meer

Water

Water is een schaarse grondstof, verspilling moet daarom worden voorkomen. Dat geldt zowel voor het gebruik van grondwater als voor het gebruik van drinkwater. Gebruik van water binnen bedrijven leidt vervolgens tot het ontstaan van afvalwater, dat (meestal na zuivering) weer in het milieu wordt gebracht. De nadelige gevolgen voor het milieu van afvalwaterlozingen worden zowel door de hoeveelheid als de verontreiniging bepaald. Beperking van hoeveelheid en verontreiniging van afvalwater is daarom van belang.

Lees meer

Energie

Bedrijven moeten tijdens de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rekening moeten houden met het energieverbruik dat hiermee gepaard gaat. De volgende essentiële vragen zijn hierbij van belang: Hoe kan men het energieverbruik beperken? Zijn er besparingsmogelijkheden of alternatieve energiebronnen met minder milieudruk?

Lees meer

Trillingen

Trillingen als gevolg van bijvoorbeeld machines of activiteiten binnen industriële ondernemingen, kunnen omliggende gebouwen beschadigen, hinder voor personen veroorzaken en schade aan trillingsgevoelige processen en apparatuur tot gevolg hebben. Om trillingsoverlast ten gevolge van activiteiten en installaties binnen industriële ondernemingen voor de omgeving te beperken, worden aan een milieuvergunning voorschriften verbonden.

Lees meer