Quickscan Gevaarlijke Producten

Gevaarlijke stoffen, Seveso, ADR, CLP, GHS, Vlarem I en II, Reach,… De snel veranderende en complexe wetgeving maakt het implementeren ervan niet eenvoudig en het niet volgen ervan kan leiden tot ongevallen. Om het risico verbonden aan het omgaan met gevaarlijke producten maximaal te beheersen in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, moet men goed op de hoogte zijn.

Wil u weten waar eventuele bijsturing nodig is, dan brengt een Quickscan Gevaarlijke Producten duidelijkheid. Een van onze consultants gaat na of u voldoet aan de wettelijke regels voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Indien nodig en gewenst, stellen we een plan van aanpak op.