Afval- en materialenbeheer

VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en het ‘Besluit dierlijke bijproducten en afgeleide producten’, regelen, in uitvoering van het Materialendecreet, het beheer van materialen en afvalstoffen.
Dit heeft twee doelen: 

  • ten eerste: de maatregelen vaststellen voor het tot stand brengen van materiaalkringlopen die de gezondheid van de mens en het milieu vrijwaren van de schadelijke invloed van de productie en het beheer van afvalstoffen. 
  • ten tweede: het tegengaan van de uitputting van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen, de verspilling van materialen en energie in het algemeen en de schadelijke gevolgen voor mens en milieu, verbonden aan materiaalgebruik en -verbruik.

Wij beheersen volgende expertises:

  • afvalstof of grondstof?;
  • grondstofverklaring;
  • afvalhiërarchie (prioriteitsvolgorde);
  • inzameling en verwerking van afvalstoffen;
  • registreren en rapporteren van afval- en materiaalgegevens;
  • heffingen;
  • werkplannen en procedures;
  • kwaliteitsborgingssystemen (IHM, …).